Hlavní menu

Obchodní podmínky

Nákupní,obchodní a reklamační řád


Nákupní řád firmy Jiří Štrojsa

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
a) Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
c) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
d) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
3. REKLAMACE
a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR.
b) Zboží můžete reklamovat přímo u výrobce nebo u naší firmy jako prodejce.
c) Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu

d) Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení bez známek užívání v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)
Kupující (soukromá osoba, nikoli firma s IČ) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. To neplatí v případě, že zákazník zboží přebírá osobně na pobočce. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
5. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, případně záruční list.
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
c) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat. Toto se však netýká údajů vyžadovaných jinými předpisy, např. evidence DPH.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a) Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Tento Nákupní řád nabývá účinnost 01.12.2005. Změny řádu vyhrazeny.

 

 

 

Reklamační řád  firmy Jiří Štrojsa

1) Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým lze uplatnit ve vztahu ke firmě. Jiří Štrojsa (dále jen „prodávající“) nároky z odpovědnosti za vady zboží.

2) Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné  a spotřebitelem na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

3) Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a fyzickou, resp. právnickou osobou, která není spotřebitelem, na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,  v platném znění.

4) Spotřebitelem je fyzická, resp. právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

5) Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou kupující sám nezpůsobil, může kupující uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku. Konkrétní nárok uplatňuje kupující reklamací na provozovně, kde výrobek zakoupil. Koupi musí kupující prokázat fakturou nebo účtenkou, která zároveň slouží jako záruční list.

6) Zboží prodávané prodávajícím je (s výjimkou autodoplňků) určeno k odborné montáži. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu, s uvedením technologického postupu nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo (nutno uvést SPZ) namontována součástka, která je předmětem reklamace (identifikace podle objednacího kódu zboží). V tomto dokladu je dále nutné uvést stav tachometru při výměně dílu.

7) Vady zboží spočívající v jiném plnění, nedostatečném množství, neodpovídající jakosti a provedení a nepřiměřeném obalu lze řádně uplatnit u prodávajícího pouze ve lhůtě 7 dnů od data prodeje. Toto ustanovení reklamačního řádu se nevztahuje na záruku za jakost.

8) Ten, kdo uplatňuje nárok z odpovědnosti za vady musí prodávajícímu předložit:

– vadné zboží,

– fakturu nebo účtenku, která prokazuje koupi zboží (doklad o nabytí zboží)

– doklad o odborné montáži (je-li vyžadován).

9) Nárok z odpovědnosti za vady musí být uplatněn v záruční době.

10) Záruční doba v případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím  a spotřebitelem je stanovena na 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním.

11) V případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a fyzickou, resp. právnickou osobou, která není spotřebitelem, je stanovena záruční doba na 6 měsíců, pokud záruční list nestanoví lhůtu delší nebo pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší záruční době. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním.

12) V případě, že je nezbytné provést posouzení vady výrobku jeho dodavatelem, bude reklamace vyřízena na základě výsledku tohoto posouzení, nejpozději však do 30 dnů. Vedoucí provozovny nebo jím pověřený pracovník sepíše se zákazníkem reklamační protokol, zákazník je povinen poskytnout této osobě všechny požadované údaje.

13) Tento reklamační řád je platný od 1. ledna 2005.

 

 

Objednání zboží

1) Způsob objednání zboží:

Objenávat zboží lezi prostřednictvím e-mailu, či písemně na naší kontaktní adrese.

Po objednání zboží e-mailem je zákazníkovi zasláno zpět přijetí a zaregistrování objednávky.

2) Platební podmínky:

Dobírka - platíte při převzetí zboží.

Osobní odběr - platíte v hotovosti přímo v naší prodejně.

3) Poštovné a balné:

BALNÉ JE ZDARMA.

Poštovné:

PPL              - zásilka do 3kg - 144,- Kč , zásilka do 7kg -156,- Kč.

Česká pošta -  zásilka do 3kg - 114,- Kč, zásilka do 7kg - 130,- Kč.

4) Termín dodání zboží:

Dodací lhůta je obvykle 2-5 pracovních dní dle skladnosti zboží.

Souhlasím

Tento web používá pouze nutná cookies pro správnou funkčnost. Více informací